Polityka prywatności


Polityka bezpieczeństwa Sport i Kultura s.c.

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które są wykorzystywane przez naszą spółkę „Sport i Kultura”. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Sport i Kultura s.c. z siedzibą pod adresem os. Pomorskie 15d/9 65-547 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, NIP 9731087322, nr REGON 52284907900000. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: sportikultura.sc@gmail.com.

TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO). A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach). Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sport i Kultura s.c. oraz przesyłanie komunikatów związanych z usługami. Na podstawie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Twoje dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług.

Skontaktuj się
z nami

Chcesz, żeby Twoje dziecko poznało świat aktywności fizycznej? Zaproś naszego animatora na swoje wydarzenie.

Łukasz Łukaszewski
Telefon: +48 692 880 929
Adres e-mail: lukasz@mistrzsportu.pl

Skontaktuj się z nami